سامانه یکپارچه ارائه خدمات

میز خدمت الکترونیکی

شهرداری پردیس

ir_flag
اطلاع رسانی

تعهدنامه محضری(صدور پروانه)...

این تعهدنامه را پرینت گرفته و پس از انجام گواهی امضاء محضری به شهرداری تحویل دهید. ...

فرم D (ثبت درخواست)...

این فرم را پرینت گرفته و پس از پرکردن تصویر آن را در محل مشخص شده بارگزاری کنید. ...

فرم G (تعهدنامه عدم درخواست خد...

این فرم مربوط به زمین های بنیاد مستضعفان میباشد. ...

فرم C (برگه مالی)...

این فرم متعلق به مسئول صدور پروانه برای صدور برگه مالی میباشد. ...

تعهدنامه محضری (کمیسیون ماده 1...

این تعهدنامه را پرینت گرفته و پس از انجام گواهی امضاء محضری به شهرداری تحویل دهید. ...

تعهدنامه محضری(املاک فاقد پروا...

این تعهدنامه را پرینت گرفته و پس از انجام گواهی امضاء محضری به شهرداری تحویل دهید. ...

لیست کامل اطلاعیه ها

     
ردیف موضوع تاریخ مشاهده
1 برگ اعلام اتمام عملیات ساختمانی(املاک دارای پروانه)... ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸
2 برگ کنترل وضعیت اجرایی ساختمان با رعایت اصول فنی(املاک فاقد پروانه)... ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸
3 تعهدنامه طول پیشروی... ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸
4 تعهدنامه محضری (کمیسیون ماده 100)... ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸
5 تعهدنامه محضری(املاک دارای پروانه)... ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸
6 تعهدنامه محضری(املاک فاقد پروانه ساختمانی)... ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸
7 تعهدنامه محضری(صدور پروانه)... ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸
8 رضایت نامه همسایه نسبت به طول پیشروی... ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸
9 فرم C (برگه مالی)... ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸
10 فرم D (ثبت درخواست)... ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸
11 فرم G (تعهدنامه عدم درخواست خدمات شهری)... ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸
12 فرم تعهد عقب نشینی... ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸